Armeenia

Eesti on Armeeniat toetanud alates 2001. aastast, kuigi Armeenia pole kuulunud Eesti arengukoostöö prioriteetsete sihtriikide hulka. Eesti on osalenud rahvusvaheliselt rahastatud projektides ja jaganud oma reformikogemust ning on näha, et seda on otstarbekas jätkata ka tulevikus.

Armeenia Euroopa Liidu integratsiooni tempo ja ulatus sõltub riigi enda otsustest. Kuulumine Euraasia Majandusliitu ei võimalda majandusintegratsiooni assotsieerunud riikidega samal tasemel, ent Euroopa Liit aitab oluliselt aitab kaasa reformide läbiviimisele.

Alates 2001. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Armeeniat ligi 800 000 euro ulatuses. Selle aja jooksul on Armeenias ellu viidud 55 projekti. Hetkel on Armeenias kaks käimasolevat projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Armeenias

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Armeenias

  • Vaesuse vähendamine – vaesuses elavate laste ja naiste olukorra parandamine; koostöö arendamine naiste ja laste õigusi ja võimalusi toetavate tegevuste elluviimiseks.
  • Demokraatia areng ja hea valitsemistava juurutamine – koostöö arendamine demokraatia arengu ja hea valitsemistava, sealhulgas demokraatliku kohaliku omavalitsuse põhimõtete juurutamise toetamiseks, kolmanda sektori ja meedia arengu toetamiseks, IKT võimaluste, sh e-valitsemise, kasutamise toetamiseks ühiskondlike protsesside avatumaks ja kodanikukesksemaks muutumisel.
  • Hariduse kvaliteedi parandamine – oma kogemuse jagamine; kvaliteetse hariduse kättesaadavuse parandamine; mitmekeelse õppe toetamine; üldhariduse arendamine; kaasava hariduse põhimõtete rakendamine ning kutsehariduse areng. Tähtsad teemad on ka õpetajate koolitus, õppekavade reformid, haridustehnoloogia ja digiõpe.
  • Ettevõtluse toetamine – väikeettevõtluse arengu ja innovatsiooni toetamine, sealhulgas iduettevõtete loomise põhimõtete tutvustamine ning naiste ja noorte kaasamine ettevõtlusesse.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Armeenias