Gruusia

Eesti on Gruusiat toetanud alates 2000. aastast, seejuures on Gruusia olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Eesti toetab Gruusia lõimumist Euroopa Liiduga ning on valmis pakkuma abi assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu rakendamise hõlbustamiseks. Välisministeerium võttis 2021. aasta lõpus vastu Eesti – Gruusia arengukoostöö maastrateegia 2021-2024, mis kajastab Gruusia vajadusi ning määrab kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, milles Eesti saab pakkuda lisaväärtust.

Tulenevalt arengukoostöö arengukavast ja Gruusia vajadustest keskendub Eesti arengukoostöö kavandamisel ja elluviimisel Gruusias järgmistele põhivaldkondadele: demokraatlike riigistruktuuride ja -süsteemide tugevdamine, ettevõtluse toetamine ja hariduse kvaliteedi parandamine.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Gruusiat ligi neljateistkümne miljoni euro ulatuses. Selle aja joksul on Gruusias ellu viidud 419 projekti. Hetkel on Gruusias 21 käimasolevat projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Gruusias

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Gruusias

  • Hariduse kvaliteedi parandamine – kõrgharidussüsteemi kohandamine Gruusia tänastele vajadustele; olemasolevate ja uute õppekavade ajakohastamine tööturu vajadustele; õpetajakoolituse juurutamine; kutseharidussüsteemi ajakohastamine tööturu vajadustele, õppekvaliteedi parandamine ja kutseõppe populariseerimine; üliõpilaste, õpetajate, teadlaste ja haridusasutuste koostöö edendamine; üldhariduskoolide õppekvaliteedi parandamine, kaasaegsete õppemeetodite juurutamine.
  • Ettevõtluse toetamine – väikeettevõtluse arengu toetamine, sealhulgas idufirmade loomine; noorte ja maapiirkondade väikeettevõtluse toetamine, eelkõige nõustamine, kuidas parandada tootekvaliteeti nii, et see vastaks EL-i vabakaubanduslepingu standarditele.
  • Demokraatlike riigistruktuuride ja -süsteemide tugevdamine – EL-i assotsieerimislepingu ja reformikava toetamine; riigi institutsioonide haldussuutlikkuse ja läbipaistvuse tugevdamine e-valitsemise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) juurutamine riigihalduses; kodanikuühiskonna kaasamine valitsemisse ja reformiprotsesside kujundamisse; osalusdemokraatia parandamine ja EL-i tutvustavate teavituse edendamine.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Gruusias

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Mondo vabatahtlikud digi-ja keskkonnahariduses Ghanas ja Gruusias- Eesti ekspertide panus arengukoostöös 2021-2022 01.09.2021–30.08.2022 MTÜ Mondo
Kohalik vastutus demokraatia eest: läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil 01.09.2019–31.08.2022 ESTDEV
Jätkusuutliku arengu (SDG) veebiolümpiaad Gruusia ühiskonnaõpetusele 01.09.2021–31.08.2022 Jaan Tõnissoni Instituut
Gruusias ettevõtlushariduse arendamiseks ja Gruusia nõustamine, õpetajate koolitamine ja noortele motiveerivate haridusvõimaluste pakkumine 01.08.2019–31.08.2022 SA Junior Achievement Eesti
Naisettevõtluse arenguprogramm Gruusias 01.09.2021–31.08.2022 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Säästvate metsanduspraktikate tugevdamine Gruusias: Timbeteri uuendusliku puidumõõtmis-tehnoloogia rakendamine 01.01.2021–30.09.2022 Timbeter OÜ
Jätkusuutlik põllumajandus ja elurikkuse hoidmine Kahheetias 01.09.2021–30.12.2022 MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 01.04.2018–31.12.2022 ESTDEV
Ettevõtluskeskkonna arendamine Gruusias, leevendamaks COVID-19 sotsiaalmajanduslikke mõjusid 01.02.2021–31.12.2022 MTÜ Loov Eesti
Laste ohutusõppe “Kaitse end ja aita teist” kogemuse jagamine Gruusias 01.08.2021–31.12.2022 Eesti Punane Rist
Õpimotivatsiooni toetamine ja selle tõstmine heaolu ja vaimse tervise rakendust, Clanbeat, kasutades 23.08.2021–31.12.2022 Clanbeat Education OÜ
Üks samm edasi – Edendades sotsiaalset ettevõtlust Gruusia maapiirkondades 01.10.2021–31.12.2022 Peace Action Community Estonia MTÜ
Gruusia sisepõgenikest ja kontaktjoonel elavate naiste jätkusuutliku toimetuleku toetamine läbi väikeettevõtluse (2) 01.01.2022–31.12.2022 Eesti Pagulasabi
SpeakTX – haridusasutuste personali võimestamine ja õpilaste õppetöö toetamine Gruusias 01.09.2021–31.12.2022 Cognuse OÜ
Terve ja prügivaba keskkonna heaks! Keskkonnaalane koostööprogramm Gruusias 01.09.2021–28.02.2023 MTÜ Let’s Do It World
Gruusia noorte tervise ja heaolu edendamine läbi noortesõbraliku seksuaaltervise alase nõustamisteenuse 01.09.2021–28.02.2023 Eesti Seksuaaltervise Liit
Gruusia avaliku teenistuse tulevikujuhtide koolitamine 01.09.2021–31.08.2023 Eesti Diplomaatide Kooli SA
Gruusia strateegiliste varade kindlustamiseks õigusliku raamistiku loomine 01.09.2021–31.08.2023 Tallinna Tehnikaülikool
Maaturismi teenuste arendamine Dedoplistskaro piirkonnas Gruusias 01.10.2021–30.09.2023 MTÜ Eesti Maaturism
Going Global Georgia 2 – Gruusia mikro- ja väikettevõtete veebiturunduse ja e-ekspordi koolitused, jätkuprojekt 01.01.2022–31.12.2023 SA Tartu Loomemajanduskeskus