ESTDEVi logo kasutamine

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV – Estonian Centre for International Development) partnerid, kellega tehakse erinevate projektide raames koostööd või kellel on ESTDEV-ga leping rahastuse saamiseks, on kohustatud kasutama logo ESTDEV – From the People of Estonia

Kasutustingimused

Logoga ESTDEV – From the People of Estonia tähistatakse EstDev’i rahastatud (sh kaasfinantseeritud) arengukoostöö ja lõimumisprojektide kõiki tegevusi ja objekte, sealhulgas ka taevitustegevusi (kogu avalik kommunikatsioon projekti eesmärkide, vahearuannete, tulemuste kohta: üritused, veebilehed, sotsiaalmeedia, meedia, infomaterjalid jne)

Toetuse saajalt eeldatakse, et rahastust saanud tegevuste kajastamisel nii oma veebilehel, sotsiaalmeedias kui meediakanalitega suheldes.

Kuna avalikkuse teavitamine on kohustuslik, siis peab toetuse saaja arvestama teavitamisega seotud kuludega juba projekti eelarvestamise faasis. Teavitamisega seotud kulud tuleb katta projekti eelarvest.

Lisaks logole, on toetuse saaja kohustatud viitama projekti toetajale järgmiselt:

Tekstis:

Est: “Projekti toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.
Eng: The project is supported (or funded) by ESTDEV – Estonian Centre for International Development

Ühismeedias:

Est: Projekti toetab #ESTDEV #FromThePeopleOfEstonia
Eng: Supported (or financed) by #ESTDEV #FromThePeopleOfEstonia

Logod:

 
Logo kasutusjuhend