Kõrgõzstan: Maapiirkondade digitaliseerimine

Aeg: 01.12.2020 – 31.05.2021

Riik: Kõrgõzstan

Kirjeldus: Projekti eesmärk on toetada Kõrgõzstani Issõk-Kuli ja Oši maapiirkondade noori ja naisi, arendades nende digikirjaoskust, suurendades nende kaasamist kohaliku tasandi ühiskondlike küsimuste lahendamisse ja tugevdades neile mõeldud digiettevõtluse õpet ja koolitust.

Projekti tegevused on eelkõige suunatud olemasolevate puuduste väljaselgitamisele ning lahenduste leidmisele digikirjaoskuse ja digioskuste arendamise aladel. Hiljem tõstetakse KOVide ja kodanikuühenduste digipädevust, et nad suudaksid toetada kohalike naiste ja noorte kaasamist digipöördesse ja kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse. Projekti üks eesmärkidest on ka julgustada kaasaegsete lahenduste, sh digioskuste, rakendamist ametiõppes ja ettevõtluses.

Projekti teostab Eesti Idapartnerlusekeskus koos kohaliku projektipartneri, Kodanikualgatuse Keskusega “Leader” (Kõrgõzstan).

Rahastus: Euroopa Liit ja Eesti Välisministeerium aregu- ja humanitaarabi vahendidest

Eelarve: EUR 1,1M