Moldova

Eesti on toetanud Moldova arengukoostööprojekte alates 2000. aastast ning Moldova on olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetne sihtriik alates 2006. aastast. Eesti toetab Moldova lähenemist Euroopa Liidule ja on valmis pakkuma abi assotsiatsioonilepingu rakendamiseks Moldovas. Välja on töötatud Eesti-Moldova arengukoostöö maastrateegia, mis kajastab Moldova vajadusi ning määrab kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, milles Eesti saab pakkuda lisaväärtust.

Moldovas toetab Eesti samuti riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Meie arengukoostöö senised prioriteedid on demokraatliku riigivalitsemise, kaasa arvatud e-valitsemise ja kohaliku omavalitsuse edendamine, tervishoiusüsteemi reformi toetamine ja maapiirkondade arengu toetamine.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Moldovat 10,4 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Moldovas ellu viidud 261 projekti. Hetkel on Moldovas 10 käimasolevat projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Moldovas

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Moldovas

  • Demokraatia areng ja hea valitsemistava juurutamine – EL-i assotsieerimislepingu rakendamist ja reformikava elluviimist soodustavad tegevused, sealhulgas haldussuutlikkuse suurendamine ja riigiinstitutsioonide tugevdamine e-valitsemise, kübervõimekuse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil; kodanikuühiskonna kaasamine valitsemisse ja reformiprotsesside kujundamisse, osalusdemokraatia ja hea valitsemistava parendamine; EL-i alase teavituse edendamine; korruptsiooni vastu võitlemine ja õigusriigi põhimõtete edendamine; kohaliku omavalitsuse võimekuse suurendamine; meedia sõltumatus ja strateegiline kommunikatsioon.
  • Vaesuse vähendamine – maapiirkondade arengu toetamine kohaliku omavalitsuse üksuste suutlikkuse tugevdamise ning kogukonnapoliitika edendamise abil, sealhulgas väikeettevõtluse toetamine, iduettevõtete loomise põhimõtete tutvustamine ning naiste ja noorte kaasamine ettevõtlusesse.
  • Hariduse kvaliteedi parandamine – Moldova haridussüsteemi kohandamine vajadustele vastavaks ning olemasolevate ja uute õppekavade kohandamine tööturu vajadustele; elukestva õppe propageerimine; kutseharidussüsteemi kohandamine tööturu vajadustele, õppekvaliteedi parandamine ja kutseõppe populariseerimine; üliõpilaste, õpetajate, teadlaste ning haridusasutuste koostöö edendamine; üldhariduskoolide õppekvaliteedi parandamine ja tänapäevaste õppemeetodite juurutamine ning digi- ja distantsõppe parem korraldus.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Moldovas

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Sotsiaalse ettevõtluse ja erivajadusega noorte tööhõive arendamine Razenis 01.03.2021–30.08.2022 MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Moldova heade valitsemistavade ja demokraatia arengu tugevdamine läbi Eesti kogemuste tutvustamise ning 01.09.2021–31.10.2022 MTÜ Organization for Development, Security and Sustainment 
Moldova maapiirkonna väikeettevõtjate koolitamine finants- ja turunduse juhtimise valdkonnas 01.10.2021–30.11.2022 Eesti Maaülikool
Moldova naiste ja noorte osaluse suurendamine ettevõtluses 01.10.2021–01.12.2022 Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 01.04.2018–31.12.2022 ESTDEV
Euroopa Liidu väärtustel ja läbipaistval valitsemisel põhineva demokraatliku valitsemistava juurutamine: Eesti reformikogemuse rakendamine Moldova kohalike omavalitsuste võimestamisel 01.09.2019–31.12.2022 ESTDEV
Causeni põllumajandustootmise areng ja lisandväärtuse suurendamine 16.08.2021–10.12.2022 MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Ettevõtlik Moldova Garage48 ja Yep! Moldova poolt: Ettevõtluse populariseerimine ja kohaliku 01.01.2022–31.12.2022 Garage48 OÜ
COVID-19 põhjustatud sotsiaal-majanduslike tagajärgede leevendamiseks, ettevõtluskeskkonna arendamine Moldovas 01.03.2021–31.12.2022 MTÜ Loov Eesti
Uuenduslikud ja digitaalsed lahendused Moldova maapiirkondade arendamisel 03.01.2022–30.06.2023 Tartumaa Arendusselts