Ukraina: Õiguskaitsestruktuuride reformide toetamine politsei, prokuratuuri, korruptsioonivastase võitluse ja hea valitsemistava valdkonnas

Aeg: 01.10.2020 – 31.05.2023

Riik: Ukraina

Kirjeldus: Projekti eesmärgiks on toetada Ukraina õiguskaitsestruktuuride reforme, suurendada nende usaldusväärsust ja läbipaistva valitsemise institutsionaliseerimist. Kitsamalt on fookuses prokuratuur.

Projekti kolm peamist valdkonda:

  • Aidata Ukraina prokuratuuril töötada välja kriminaalpoliitika, mis soodustab läbimõeldud ja põhjalike otsuste tegemist ning suurendab prokuratuuri usaldusväärsust. Erilist tähelepanu pööratakse alaealiste erikohtlemisele kriminaalmenetluses.
  • Toetada Ukraina prokuratuuri kommunikatsioonisüsteemi loomisel, mis võimaldaks sihipärast ja avatud suhtlemist organisatsiooni siseselt ja väliselt. Avalikkuse teavitamine kriminaalmenetlustest ja võitlusest kuritegevuse vastu selgete sõnumite kaudu on oluline, et tagada õiglane kohtumõistmine ja suurendada asutuse usaldusväärsust ühiskonna silmis.
  • Panustada Ukraina e-toimiku haldamise süsteemi (eCMS) väljatöötamisse.

 

Sihtrühm: Ukraina õiguskaitsestruktuurid, eelkõige prokuratuur ning nendega seotud institutsioonid.

Rahastus: Euroopa Liit läbi ÜRO projektiteenuste büroo (UNOPS) ja Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

Eelarve: 970 600 EUR