Organisatsioonist

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV – Estonian Centre for International Development) on riigi sihtasutus, mis korraldab ja koordineerib Eesti osalemist rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projektides, eesmärgiga suurendada Eesti panust globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku arengusse.

ESTDEV keskendub strateegiliste, laiaulatuslike ja sidusate projektide planeerimisele ja elluviimisele riigi seisukohalt prioriteetsetes sihtriikides ja -regioonides ning olulistes valdkondades, nagu demokraatliku riigikorralduse tugevdamine ja digilahenduste pakkumine vaesuse vähendamiseks, hariduse edendamiseks ning jätkusuutliku majanduse ülesehitamiseks.

ESTDEV keskendub projektidele, kus Eestil on pikaajaline praktiline kogemus, mida jagada. ESTDEV-i roll on võimestada ja inspireerida Eesti partnerriike seadma sihte ja leidma innovaatilisi lahendusi oma arenguplaanide elluviimiseks, mis hõlmaks ja tooks tulu kõikidele ühiskonnagruppidele. Selle saavutamiseks kaasab ESTDEV Eesti kodanikuühiskonna, avaliku ja erasektori tippeksperte ja kogemusi, et elluviidavad projektid oleksid jätkusuutlikud ning vastaksid partnerriigi ootustele ja vajadustele.

Strateegiliste ja sisukate projektide elluviimisega soovib ESTDEV suurendada Eesti nähtavust rahvusvahelise doonorriigi ja partnerina, kasvatada välisrahastuse osakaalu ning siduda arengukoostööd senisest paremini Eesti välispoliitika ja majandusdiplomaatiaga. ESTDEV-i eesmärk on kujuneda kompetentsikeskuseks, luua ja kasvatada arengukoostöö ja humanitaarkriiside lahendamise kogemust Eestis ning kasvatada eestimaalaste teadlikkust arengukoostööst kui vahendist edendada globaalse julgeoleku ja kestliku arengu eesmärke.

Organisatsiooni kujunemine

01.aprillil 2021 kiitis Eesti Vabariigi Valitsus heaks Välisministeeriumi ettepaneku luua Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, et kasvata Eesti arengukoostöö projektide mõju ja luua eeldused võimekuse kasvuks nii sellekohase poliitika kujundamisel kui ka rakendamisel. ESTDEV asutati 23.aprillil 2021 ja registreeriti Äriregistris 30.aprillil 2021. 

Organisatsiooni esimeseks väljakutseks oli Eesti Idapartnerluse Keskuse (EIPK) liitmine ESTDEV-iga. EIPK-i põhjal tekkis uus struktuuriüksus Idapartnerlusbüroo, millele septembris lisandus Aafrika ja uute turgude büroo.

Organisatsiooni struktuur

Meeskonna kontaktid

Aprillis 2022 oli ESTDEV-ga seotud 28 töötajat, kellele lisaks oli projektidesse kaasatud 20 Eesti ja neli väliseksperti.

Kontaktinformatsioon

Üldinformatsioon

Aadress: Pärnu mnt 31-43, Tallinn 10119, Eesti
E-post: info@estdev.ee
Telefon: +372 629 9217