Põhja-Makedoonia

Eesti on toetanud Põhja-Makedooniat alates 2000. aastast. Põhja-Makedoonia oli mõni aeg tagasi Lääne-Balkani riikidest üks progressiivsemaid e-valitsemise lahenduste loojaid, kuid keeruka poliitilise konjunktuuri tõttu initsiatiiv rauges ning mitmed süsteemid jäid reaalselt ellu rakendamata või rakendusid osaliselt.

Seni kõige mahukamad projektid on olnud suunatud tervishoiu valdkonna tugevdamisele ja e-valitsemise arendamisele, kuid uue valitsuse ametisse asudes 2020. aasta augustis, on e-valitsemise teema uuesti päevakorda tõstatatud ning Eesti kui e-valitsemise ühe eestkõneleja kogemus pakub riigi juhtidele huvi. Olemasoleva strateegia järgi saaks Põhja-Makedoonia arendada Eestiga välja pikemaajalise koostöö ja mentorluse mudeli, mille keskmes oleks kogemuste vahetamine, uue teadmuse loomine e-valitsemise alal ning Eesti ekspertide ja kogemuse kättesaadavaks tegemine.

Alates 2000. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Põhja-Makedooniat ligi poole miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Põhja-Makedoonias ellu viidud 46 projekti. Hetkel on Põhja-Makedoonias kaks käimasolevat projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Põhja-Makedoonias

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Põhja-Makedoonias

  • Demokraatia areng ja hea valitsemistava juurutamine – kodanike kulude vähendamine valitsusasutustega suhtlemisel; valitsuse haldustõhususe parandamine; valitsusasutuste läbipaistvuse suurendamine; usalduse suurendamine valitsuse vastu; korruptsiooniga võitlusele kaasa aitamine.
  • Haridusvaldkonna areng – hariduse kättesaadavamaks muutumine ning hariduse kvaliteedi tõstmine Eesti kogemustele tuginedes.
  • Ettevõtluse toetamine – väikeettevõtluse arengu ja toetamine, sealhulgas noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul.

Olulised dokumendid

Hetkel käimasolevad projektid Põhja-Makedoonias

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Kaasaegse e-valitsemise abil läbipaistva valitsemise tugevdamine 01.12.2020–31.11.2022 ESTDEV
Kodanikühenduste kaasamine digiteemade arutellu Lääne-Balkani riikides 01.05.2021–31.01.2023 E-Riigi Akadeemia SA