Privaatsuspoliitika

Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus Isikuandmete Töötlemise Teavitus (välisveebis kuvatav privaatsuspoliitika)

Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (edaspidi „Keskus“, „Meie“) on 2021. aastal asutatud riigi sihtastutus, mille eesmärk on viia ellu arengukoostöö ja humanitaarabi projekte ning koondada Eestis selle valdkonna kompetentsi.

Keskus töötleb isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks (Välissuhtlemisseadus, VV määrus Arengu ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord).

Peame tähtsaks järgida kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning oleme võtnud kasutusele turvameetmed, et kaitsta isikuandmeid  tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku ja hävimise eest.

Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta Keskuses leiate alljärgnevast  teavitusest. Küsimuste korral võtke palun ühendust e-posti aadressil info@estdev.ee.  Alljärgnev teave ei hõlma juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist.

 • Milliseid isikuandmeid, miks ning mis alustel Keskus töötleb?
 • Kui külastate Keskuse veebilehte, siis kogume veebiküpsistega ainult selliseid andmeid, mis on veebilehe tehniliseks toimimiseks vältimatult vajalikud (regioon, seade).

Keskuse veebileht sisaldab ka kolmandate osapoolte viiteid Keskuse loodud sisule (sotsiaalmeedia kanalid: Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn). Sisu nägemiseks peate kõigepealt nõustuma nende eritingimustega. See nõusolek hõlmab nende küpsiste kasutamise põhimõtteid, mille üle Keskusel kontroll puudub. Kui te seda sisu ei vaata, ei paigaldata teie seadmesse ühtegi kolmanda osapoole küpsist. Need kolmandate osapoolte teenused ei kuulu Keskuse kontrolli alla ja teenuse osutajad võivad igal ajal muuta oma kasutustingimusi, küpsiste otstarvet, kasutamist jne.

 • Kui külastate Keskuse hoonet ning registreerite end külastajana, kogume Teie isikuttõendava dokumendi andmed ning kontaktandmed. Teeme seda Keskuse ning selle töötajate turvalisuse tagamiseks järgides Välisministeeriumi kehtestatud turvanõudeid. Vastavalt vajadusele töötleme COVID-19 kohast testi või vaktsineerimistõendi andmeid selleks, et tõkestada viiruse levikut Keskuse hoones.
 • Külastades Keskust võib isik sattuda ka turvakaamerate vaatevälja. Turvakaameraid kasutatakse Keskuse ning selle töötajate vara ja tervise kaitseks ning videovalvet korraldab Välisministeerium.
 • Saates keskusele kirja, registreerime selle oma dokumendihalduses. Me ei avalikusta eraisikute andmeid sisaldavaid pöördumisi kui sellist kohustust ei tulene mõnest õigusaktist. Kasutame dokumendihaldust Keskuse asjaajamise tõhusaks korraldamiseks ning avaliku sektori asutuse dokumendihalduse kohustuste täitmiseks.
 • Keskusesse tööle või projekti raames eksperdiks kandideeriva isiku kohta kogutakse isikuandmeid lähtudes isiku enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest saadud infost. Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Töötleme andmeid töölepingu seaduse ning võrdse kohtlemise seadusest tulenevate kohustuste ning võimalike nõuete täitmiseks.

Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid oleme tema kohta kogunud, tutvuda  kogutud andmetega ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Kandideerimisdokumentidega saavad tutvuda ainult värbamisprotsessis osalevad isikud. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kandideerimisel esitatud dokumente ja neis sisalduvaid andmeid kasutame konkursil olevale ametikohale vastavuse hindamiseks. Konkurssidega seotud teavet võime kasutada ka Keskuse töö kohta statistika koostamiseks. Selline statistika avaldatakse isikustamata kujul.

Säilitame konkursi jooksul saadud dokumente:

 • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (üks aasta);
 • kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Keskus võib ka ise aktiivselt kandidaate otsida kasutades selleks avalikke allikaid ja keskkondi (näiteks LinkedIn platvormi jms.). Leides sobiva kandidaadi, pöördub Keskuse töötaja tema poole vastava keskkonna kaudu.

 • Aruandluse raames võib teatud juhtudel olla Keskusel kohustus või vajadus kajastada ka teatud isikuandmeid. Näiteks isikulise stipendiumi määramiseks tuleb lähtuda stipendiumide määramise korras sätestatud toimingutest ning kohustuslikust andmestikust stipendiumi taotleja kohta.

Üldiselt aga Keskuse loodud töödokumentides isikuandmeid, lisaks koostajate nimedele, ei sisaldu, kuid eelkirjeldatud näite puhul teeme seda avalike vahendite läbipaistvust tagavate kohustuste täitmiseks. See ei tähenda automaatselt, et avalikustame isikuandmeid vaid lisame need aruandluse dokumentidesse kui selline kohustus meile rakendub.

Keskus ei ole dokumendiregistri pidamise kohuslane vastavalt avaliku teabe seaduse § 11 lg 1, mistõttu ei pea Keskus avalikku dokumendiregistrit ega kuva selles andmeid (sh füüsilise isiku andmeid).

 • Kellega Keskus isikuandmeid jagab?

Kasutame oma tööülesannete täitmiseks ka kolmandate osapoolte teenuseid. Teeme seda selleks, et efektiivsemalt tagada oma ülesannete ja kohustuste täitmist. Teenused, mida pakuvad meile Keskuse välised teenusepakkujad on järgmised:

 • Riigi Tugiteenuste Keskus (raamatupidamine, palga- ja personaliarvestus)
 • Välisministeerium (dokumendihaldus, IT, videovalve)
 • Microsoft OneDrive (projektide dokumentatsioon ja kirjavahetus). Puudutab ainult Keskuse töös osalevaid isikuid.
 • Välisriigi asutus, Euroopa Liidu institutsioonid või rahvusvahelised organisatsioonid vastavalt nende poolt sätestatud korrale kui Keskuse projekti osaliseks või täielikuks rahastajaks on välisriik, Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon.
 • Kuidas Keskus Teie isikuandmeid kaitseb

Keskuse eesmärk on hoida ära isikuandmete volitamata töötlemist, tagada vajaduspõhine juurdepääs andmetele ning takistada andmete lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid, sh asjakohast andmekaitse taset. Keskuse töötajad ja kaasatud eksperdid on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima kõiki seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama turvameetmeid.

Volitatud töötleja, kellele Keskus isikuandmeid edastab, näiteks infosüsteemi pidaja, peab isikuandmete töötlemisel tagama vähemalt samasuguse turvalisuse taseme, nagu seda teeks Keskus.

 • Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame Teie andmeid kas:

 • dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Andmeid, millel ei ole arhiiviväärtust, töötleme säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed anname säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning lõpetame üle antud andmete töötlemise.

 

 • Millised õigused on isikul seoses tema isikuandmetega?

Teil on õigus küsida kinnitust enda andmete töötlemise kohta ja tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks soovitame esitada (digi)allkirjastatud taotluse, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist või menetlemist.

Kui avastate, et meie käes olev Teie kohta käiv teave on ebaõige või vajab täiendamist, siis esitage (digi)allkirjastatud ja põhjendatud taotlus ebaõigete andmete parandamiseks või täiendamiseks.

Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (näiteks ajaks, kui olete vaidlustanud andmete õigsuse), lõpetamist või kustutamist siis, kui andmete töötlemiseks ei ole enam seaduslikku alust. Selleks esitage põhjendatud ja (digi)allkirjastatud taotlus.

Teil on õigus esitada oma andmete töötlemisele vastuväiteid. Selleks esitage põhjendatud ja (digi)allkirjastatud taotlus.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Keskuses, palume kirjutada aadressil info@estdev.ee. Vastame Teie päringule hiljemalt 30 päeva jooksul.

Teil on alati õigus ka pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole isikuandmete kaitse küsimustes info@aki.ee.

 • Kuidas Keskus reageerib intsidentidele?

Kui Keskuses toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud dokumendid ning teavitame sellest Andmekaitse Inspektsiooni. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

 • Kontakt

Keskuse kontaktid leiate meie veebilehelt.

Kuna Keskus täidab osaliselt ka Välisministeeriumile seadusega pandud kohustusi ning Keskuse ülal kirjeldatud andmetöötlustoimingud viiakse ka läbi Välisministeeriumi hallatavates süsteemides ning töövahendites, siis soovitame tutvuda ka ministeeriumi Andmekaitsetingimustega.