Stipendiumiprogrammid

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus kuulutas 30. mail 2022 välja taotlusvooru, mille eesmärk on toetada ja stimuleerida teadmuse jagamist ning Eestile prioriteetsete arengukoostööriikide võimekuse parendamist organisatsioonide ning inimeste kompetentsi kasvatamise kaudu arenguriigi vajadustest lähtuvalt.

Taotlejaks võis olla Eestis registreeritud kõrgharidust andev õppeasutus, teadus- ja arendusasutus või täienduskoolitust pakkuv asutus (peab vastama täiskasvanute koolituse seadusele), kes vastab Vabariigi Valitsuse 16.12.2021. a määruse nr 122 “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” § 9 lõikes 1 nimetatud nõudele. Eraõiguslik taotleja pidi vastama sama määruse § 9 lõikes 3 toodud nõudele.

Taotlusvoorus olid abikõlblikud järgmised sihtriigid (elukoht ja kodakondsus): Armeenia, Botswana, Gruusia,  Keenia, Moldova, Namiibia, Uganda, Ukraina.