Uganda

ESTDEV-i eesmärk on kaasa aidata Uganda jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisele. Arengukoostöös peetakse silmas nii Eesti huvi, ekspertiisi ja ressursse kui ka Ugandapoolset huvi ja valmidust. Uganda lähtub oma tulevikuplaanides visioonist, mis näeb ette, et 2040. aastaks on riigis tagatud võrdne juurdepääs haridusele, paranenud hariduse kvaliteet ning vähenenud tööpuudus ja korruptsioon. Digitaliseerimises nähakse selle visiooni üht peamist katalüsaatorit ning paljuski vaadatakse lahenduste otsimisel just Eesti e-riigi ülesehitamise kogemuse poole.

Koos visioonidokumendiga käivad kaasas viieaastaplaanid, millest kolmas on hetkel rakendamisel. Kolmanda Rahvusliku Arenguplaani prioriteedid on hariduskvaliteedi parandamine, erasektori tugevdamine, töökohtade loomine, infrastruktuuri ja põllumajandussektori arendamine. ESTDEV panustab koos erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonidega kui ka avaliku sektoriga nii hariduse, õpetajahariduse kui ka digipöörde saavutamisse. Kuivõrd Uganda hariduses on kasutusel juba mitmeid digilahendusi, on vajadus toetada andmete kogumise, haldamise ja analüüsimise protsessi tagamaks tõenduspõhiste otsuste tegemine valdkonnas. Lisaks on ESTDEV-i üks eesmärkidest tuleval aastal koos kohalike partneritega aidata kaasa IT-tööjõu kvaliteedi parandamisele, mis pikas perspektiivis aitab tõsta ka riigi e-teenuste arendust ja kasutatavust.

Aastatel 2009–2021 toetas ESTDEV Ugandat erinevate arengukoostöö ja humanitaarabi projektidega ligi kahe miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul viidi ellu 16 projekti. Viis hetkel aktiivset projekti keskenduvad peamiselt e-hariduse lahenduste kasutuselevõtu ja digipädevuste tõstmisele ning noorte ettevõtlikkuse tõstmisele Ugandas.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Ugandas

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Ugandas

  • Digipööre riikliku digiküpsuse hindamine ja vastava teekaardi koostamine; digipädevuste tõstmine; olemasolevate e-valitsemise tööriistade võimestamine.
  • Ettevõtlus start-up-ökosüsteemi arendamine ja 21. sajandi oskuste tõstmine noorte seas; noorte ja naiste konkurentsivõime suurendamine tööturul; digivõimaluste tutvustamine oskuste parandamise kaudu.
  • Hariduse-hariduslahenduste pakkumine; e-õppematerjalide kättesaadavamaks tegemine.

Olulised dokumendid


Hetkel käimasolevad projektid Ugandas

Projekti nimi Projekti inglisekeelne nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
COVID-19 mõjude leevendamine hariduses: digipädevuste tõstmine Ida-Aafrikas Mitigating the Effects of COVID-19 in Education: Enhancing Digital Competencies in East Africa 01.01.2021–31.12.2022 MTÜ Mondo
eKooli teenuse osutamine Ugandas Providing eKool services in Uganda 01.06.2021–31.12.2022 eKool AS
Uganda haridussüsteemi tugevdamine ja toetus noorte tööhõivele läbi digipädevuste koolituste West Nile piirkonnas Strengthening Ugandan education system and supporting youth employability through digital competencies trainings with focus on West Nile region 01.08.2021–31.01.2023 MTÜ Mondo
Uganda noorte ettevõtlikkuse toetamine ja jätkusuutlik areng põllumajandussektoris Improved Market Access, Value addition and Increased Employment of the Ugandan Youth in Agriculture 30.08.2021–28.02.2023 MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Digipädevuse ja konkurentsivõime tõstmine Uganda noorte ja naiste seas Increasing digital competency and competitiveness among Ugandan youth and women 01.09.2021–31.03.2023 Garage48 OÜ