Ukraina

Ukraina oli esimene riik, keda Eesti 1998. aastal toetama hakkas ning alates 2006. aastast alates on Ukraina olnud ka üks Eesti arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest. Eesti toetab 2014. aastal EL-i Ukraina assotsiatsioonilepinguga kokku lepitud ja 2017. aastal jõustunud reformikava elluviimist ning eelkõige demokraatia arengu ja riigistruktuuride tugevdamist, sealhulgas korruptsioonivastast võitlust, e-valitsemist ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste juurutamist.

Poliitiline toetus Ukrainale naaberriigi agressiooni tingimustes on meie välispoliitika keskne element. Eesti on toetanud Ukrainat aktiivselt õigusriigi arendamises, julgeoleku edendamises (sealhulgas küberkaitse, võitlus desinformatsiooni vastu), sõltumatu meedia võimestamises ja hariduse kvaliteedi tõstmises ning nendele valdkondadele on plaanis keskenduda ka tulevikus. Arvestades käimasolevat sõjategevust, on oluline ka Eesti humanitaarabi, mis aitab parandada sõjapiirkonnas elavate inimeste elutingimusi.

Alates 1998. aastast on Eesti arengukoostöö rahastusega toetatud Ukrainat 24,7 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on Ukrainas ellu viidud 492 projekti. Hetkel on Ukrainas 27 käimasolevat projekti.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid Ukrainas

Eesti arengukoostöö prioriteetvaldkonnad Ukrainas

  • Demokraatia areng ja heade valitsemistavade juurutamine – reformidele kaasaaitamine (sealhulgas e-valitsemise ja turvaliste digilahenduste juurutamine riigihalduses, korruptsioonivastane võitlus, õigusreform); regionaalarengu toetamine (sealhhulgas koostöö kohaliku omavalitsuse üksustega ning kogukonnapoliitika edendamine); sõltumatu meedia tugevdamine; kodanikuühiskonna kaasamine valitsemisesse ja reformiprotsesside kujundamisesse, osalusdemokraatia ja heas valitsemises osalemise võimekuse parandamine.
  • Ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni toetamine – idufirmade arengule kaasaaitamine; väikeettevõtluse arengu toetamine, tööhõive suurendamine.
  • Hariduse toetamine – haridussüsteemi ajakohastamine ja õppekavade arendamine.

Olulised dokumendid

 

Hetkel käimasolevad projektid Ukrainas:

Projekti nimi Projekti kuupäevad Projekti elluviija
Ekspordi konsultantide Arenguprogramm Ukrainas II aasta 01.08.202130.08.2022 OÜ Turundusproff
Challenger AI – Ukraina tehnoloogiasektori ekspertide ettevõtlusvõimekuse tõstmine ja uute digilahenduste loomine läbi kiirendiprogrammi 01.09.202131.08.2022 Civitta AS
Kohalik vastutus demokraatia eest: läbipaistev valitsemine kohalikul tasandil 01.09.201931.08.2022 ESTDEV
Ajakohased küberhügieeni tehnikad Ukraina energiasektori vastupidavuse suurendamiseks 01.07.202130.11.2022 MTÜ Euroopa Küberjulgeoleku Initsiatiiv
Ühiskonna vastupanuvõime suurendamine kohaliku meedia tugevdamise ja meediakirjaoskuse arendamise kaudu Lääne-Ukrainas 01.07.202131.12.2022 ESTDEV
Demokraatlike protsesside, õigusriigi arengu ja heade valitsemistavade juurutamine Idapartnerlusriikides 01.04.201831.12.2022 ESTDEV
COVID-19 sotsiaalmajanduslike tagajärgede leevendamine Ukraina kriisipiirkonna haridussektoris 01.01.202131.12.2022 MTÜ Mondo
Ekspordiakadeemia loomine Ukrainas 01.08.202131.12.2022 OÜ Turundusproff
Tsiviiljulgeolekualase ekspertiisi ja analüütilise suutlikkuse suurendamine ühiskondliku kerksuse tugevdamiseks Ukraina piirkondades 14.06.202131.01.2023 Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Kutseõppeasutuste vaheline koostöö Volõõnia oblasti kutseõppeasutustega Ukrainas 01.09.202128.02.2023 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Haavatavate naiste ettevõtluse toetamine Ida-Ukrainas (3) 01.11.202128.02.2023 MTÜ Eesti Pagulasabi
Tehnoloogiaalase iduettevõtluse arendamine Ida-Ukraina regioonis 01.11.202128.02.2023 Garage48 OÜ
Naiste ja siseriiklikult ümberasustatud inimeste võimestamine läbi mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnast teadlikkuse tõstmise Ida-Ukrainas 01.09.202128.02.2023 SA Eesti Inimõiguste Keskus
Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutseharidusreformi toetuseks koostöös EL programmiga EU4Skills 01.06.202031.03.2023 Hariduse ja Noorteamet
Väikeettevõtluse edendamine ja haridussüsteemi tõhustamine läbi turismiklastrite uuringute ja arendamise Ukraina maapiirkondades 01.09.202101.05.2023 Tallinna Ülikool
Ajakirjanike ja veteranide ettevõtluskoolitus Ukrainas (AVEKU) 01.09.202101.05.2023 SA Estonian Business School
Õigusriigi toetamine politsei, prokuratuuri, korruptsioonivastase võitluse ja hea valitsemistava valdkonnas 01.10.202031.05.2023 ESTDEV
Rindelähedaste asulate toetamine humanitaarabiga Ida-Ukrainas (2) 01.06.202131.05.2023 MTÜ Eesti Pagulasabi
Mondo digipädevuste programmi laiendamine Ukraina kriisipiirkonna koolidele ning psühhosotsiaalne tugi Luganski oblasti kriisiohvritele 01.06.202131.05.2023 MTÜ Mondo
Reformitava Hennadii Udovenko Ukraina Diplomaatilise Akadeemia võimekuse tõstmine 01.07.202130.06.2023 Eesti Diplomaatide Kooli SA
Ukraina toetamine võitluses desinformatsiooniga 01.03.202231.08.2023 ESTDEV
PPA Ida ja Lõuna prefektuuride kogemuste abil politsei regionaalse juhtimisvõimekuse ja eestvedamise arendamine Ukraina Kirovohradi ja Tšernigivi Oblastite Riiklikes Politseipeavalitsustes 01.11.202131.08.2023 Politsei- ja Piirivalveamet
Ukraina VKEde ja loomeettevõtjate teadlikkuse ja oskuste suurendamine veebiturunduse ja -müügi alal 01.11.202131.10.2023 SA Tartu Loomemajanduskeskus
Ukraina ülikoolide innovatsioonivõimekuse ja ettevõtluspädevuse arendamine Eesti parima praktika toel (UnivEntre) 01.10.202101.06.2024 Tartu Ülikool
Tee tipptasemele: tõhusa ja usaldusväärse kõrgharidussüsteemi edendamine Ukrainas 01.10.202130.09.2024 Haridus- ja Noorteamet